مسابقه فوتبالی دو( با جایزه ویژه)

از آنجا به پایان رسید ۲۵ روزها، ۱۶ ساعت ها و ۴۶ دقیقه ها .