برچسب دوره: جریمه داوری

قوانین بازی و داوری در فوتبال فوتبالبیس
4,000,000 ﷼

دوره آشنایی با قوانین بازی و داوری

دوره آشنایی با قوانین بازی و داوری ؛ داور فوتبال، شخصی است که مسئولیت داوری و رسیدگی به تخلفات و قوانین بازی را در یک مسابقه فوتبال دارد.
0
X

فرم ثبت نام