به گزارش پایگاه علمی آی تی فوتبال ، مربیگری فوتبال معمولا از شغل های پر درد سر و خسته کننده ای است که کسی به آن فکر هم نمی کند . اما این برای برخی افراد متفاوت است آن ها عاشق مربیگری هستند و همیشه به دنبال آموزش توانایی های خود به دانش آموزان خود هستند و نه تنها برای آن ها خسته کننده نیست بلکه از این کار لذت می برند .

فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام