جدول قیمت 3

پایه
تومان۳۰/ ماه
دسترسی به همه دوره ها
دسترسی به نمونه کدها
کیفیت بالا ویدئوها
ارائه گواهینامه
دوره اختصاصی
خرید
پلانتیوم
تومان۱۰۰/ ماه
دسترسی به همه دوره ها
دسترسی به نمونه کدها
کیفیت بالا ویدئوها
ارائه گواهینامه
دوره اختصاصی
خرید
فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام