ترانسفر کردن بازیکن فوتبال

در فوتبال حرفه ای، نقل و انتقال اقدامی است که هر زمان که بازیکن تحت قرارداد بین باشگاه ها جابجا می شود انجام می شود. این به انتقال ثبت نام یک بازیکن از یک باشگاه فوتبال به باشگاه دیگر اشاره دارد.