نقش روانی – اجتماعی رسانه ها در فوتبال

دپارتمان علمی آی تی فوتبال (مقالات آموزشی) :

به گزارش پایگاه علمی آی تی فوتبال ، در این مقاله قصد داریم نقش روانی و اجتماعی رسانه ها بر روی فوتبال ، بپردازیم .

نقش مجموعه تعیین وظایفی است که بر فرد یا گروه یا سازمانی محـول مـی شـود و انتظـار انجـام آن را ایجـاد می کند به عبارتی نقش مجموعه انتظاراتی است مبنی بر این که فرد در موقعیت مشخصی از نظـام اجتمـاعی چگونـه باید عمل کند و افراد در موقعیت های متقابل چگونه عمل کنند . موقعیت ها نقش ها را به همـراه مـی آورنـد و نقـش هـا
نمایشنامه ای پدید می آورند که به کنشگر در موقعیت معینی داده می شود. نقشه ای دراماتیک و اجتمـاعی پیـشینه ای به بلندای تاریخ بشر دارد . رواقیون جهان را چون تئاتری می دیدند که در آن بر انسان نقشی که از خدایان بـرایش در نظر گرفت هاند، بازی می کند و قرن ها بعد از آن ، شکسپیر مینویسد که تمامی جهان یک صحنه نمایش است و مـردان و زنان بازیگران این صحنه ها هستند .

۱ پارسونز
جامعه شناس نامدار آمریکایی می گوید نقش با منزلت اجتماعی رابطه ای پایدار دارد. او اضافه میکند نقش جنبه پویا و منزلت ، جنبه ایستا دارد و به عبارتی ساده تر می توان چنین استنباط کرد کـه پایگـاه موقعیـت ویژهای است که شخص در جامعه اشغال کرده و نقش رفتاری است که از چنین شخـصی انتظـار مـی رود. بنـابراین، شخص دارنده موقعیت و پایگاه اجتماعی باید به آن انتظار پاسخ دهد و آن را برآورده سازد

برای ثبت مشاوره در آی تی فوتبال ، کلیک نمایید

۲ ایخ ها یزر
این معنا را به عنوان رفتاری مطابق با آنچه دیگری از ما توقع و انتظار دارد، بیان مـی کنـد . او در مقاله ای به مورد سارقی اشاره می کند که هنگام آزاد شدن از زندان بـر آن اسـت تـا اعمـال گذشـته را بـه دسـت فراموشی سپارد ، اما بزودی به نقش سابق خود برمی گردد، چرا که به اصطلاح احساس می کند مجبور اسـت خـود را با رفتاری که دیگران از او انتظار دارند، مطابقت دهد.

درباره نقش های رسانه های جمعی ، مفهوم نقش پیچیدگی کمتری دارد . در مجموع برای رسانه ها سه نقش عمده قائلند ۱ فرهنگ سازی ۲ اطلاع رسانی ۳ ایجاد مشارکت اجتماعی که بعد ها نقش تفریحی و سرگرمی نیـز بـه آن افزوده شده است .
آنچه در مسابقات جهانی فوتبال ۲۰۰۶ از سوی رسانه های جمعی ایران اتفاق افتاده اسـتفاده بـیش از حـد ایفـای نقش در حوزه انسجام اجتماعی و تقویت هویت ملی بوده است. رسانه های ایرانی در طول بازی فوتبـال بـا برجـسته سازی بیش از حد در مورد بازیکنان وظایف سنگینی بیش از توانائی آنها بر بازیکنان محول کرده و انتظارات مـردم و حتی خود بازیکنان را از خود افزایش داده و با استفاده از اسطوره سازی که مسأله ای روانی – اجتمـاعی و محـصول مشترک یک سرزمین و در جامعه ما ریشه های تاریخی بـسیاری دارد و بـه نـوعی بیـانگر تخـیلات ، باورهـا ، امیـد و آرزوهای گمشده مردم یک سرزمین است، بازی فوتبال را به یک مسأله غرور ملی افراطی و انحـراف آمیـزی مبـدل ساخته است . اما پیامدهای روانی – اجتماعی با چنین وانمایی غیر واقع بینانه از رسانه ها، دغدغـه هـا و چـالش هـای گوناگون را در جامعه ایجاد کرده ، بدون اینکه آگاهی لازم و تحلیل دقیقی از وضعیت فوتبال ارائه کنند . در حالی کـه بازیکنان تنها جزء کوچک قابلیت های فوتبال ، هستند و عوامل دیگر در این مورد نقش کلیدی دارنـد نظیـر سیـستم باشگاه داری ، فدراسیون ، مدیریت و مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی . آنچه در اینجا مایه حیـرت است، این است که تحلیل کارشناسانه رسانه ها در قبل و بعد از مسابقات متفاوت است، رسانه ها بعـد از باخـت تـیم فوتبال ایران، راه آسانی را در پیش می گیرند. و به شماتت و ملامت مدیران فدراسیون، بازیکنـان و حتـی تماشـاگران ایرانی حاضر در استادیوم و هر سه گروه می پردازند و بدین ترتیب آنها را آماج شدیدترین انتقاد خود قرار می دهنـد . و در این جهت همچون « بازرس شاور » در کتـاب « بینوایـان » ویکتـور هوگـو بـه دنبـال « ژان وال ژان » معـروف میگردند و می خواهند گناه باخت فوتبال را که خود به صـورت یـک تـراژدی ملـی در آورده انـد برگـردن دیگـران بگذارند و از این طریق هیجانات مردم را کاهش دهند . از این رو گاه برخی از بازیکنان و مربیان را شخصاً در مقابـل دیدگان مردم قرار میدهند، بدون اینکه با استفاده از دانش اجتماعی به تحلیل واقع بینانه از آن بپردازند .

گزارشگری که تا چند لحظه پیش به تمجید از دروازه بان می پرداخت بعـد از اولـین شکـست تـیم ملـی در جـام جهانی ۲۰۰۶ به یکبار دگرگون می شود و او را در برابر دیدگان میلیون ها نفر تماشاگر و شنونده، فردی معرفی میکنـد که پیوسته دیدش طبق معمول خلاف جهت توپ در حرکت است و یا مخاطبان را با گفتاری نظیر اینکـه اگـر علـی دائی پنج سال پیش بود، حتماً این توپ را گل می گرد. و یا شخص برانکورا که قبل از شکـست مـورد سـتایش قـرار میداد، بعد از شکست آماج انتقاد خود قرار میدهد. در حالی که اگر واقع بینانه به این قضیه برخورد کنیم در می یـابیم که بازی فوتبال براساس رفتار موجودات زنده شکل می گیرد، موجوداتی که عکس العمل های آنها قابل پیشبینی بـودن این بازی در ذات آن نهفته است . شاهد مثال حذف تیم های هلند، سوئیس و اسپانیا در مرحلـه یـک هـشتم نهـائی و آرژانتین، برزیل در مرحله نهائی و شکست آلمان از حوادث غیر قابل پیش بینی در این دوره از مسابقات فوتبال بوده است. اما جنبه های فرهنگی فوتبال شاید از جهات دیگر با ارزش تر است، چنان که مردم اوکـراین بعـد از شکـست در مقابل ایتالیا آن را شکست شیرین نامیدند و یا شکست آلمان اگرچه برای مردم آلمان و هواداران آن سنگین بـود، امـا جهان شاهد یک پدیده فرهنگی بسیار آموزنده بود و آن اینکه بعد از پایان بازی ، هواداران حاضـر در میـدان ورزشـی دقایقی چند بعد از شکست، بازیکنان تیم فوتبال آلمان را مورد تشویق غمگینانه خود قرار میدهند .

برای ثبت نام در دوره روانشناسی فوتبال همین حالا اقدام بفرمایید

(منبع : ایران روستوف)

ارتباط با ما : 

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۵۶۹۷۶۲      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰

شبکه های اجتماعی آی تی فوتبال :

کانال تلگرام itfootball_ir@ 

 اینستاگرام   itfootball.ir  

آپارات itfootball

 

فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X

فرم ثبت نام