برچسب دوره: The course of preparation and development of physical fitness

دوره آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی - آی تی فوتبال
رایگان

دوره آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی

 هیئت فوتبال استان تهران  در سامانه آموزش مجازی آی تی فوتبال در اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری دوره آنلاین دانش افزایی ، برای آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان تهران نموده است .
1