نظرسنجی مهم ترین بازی امشب در لیگ اروپا

از آنجا به پایان رسید ۳۹ روزها، ۱۳ ساعت ها و ۲ دقیقه ها .